นางสาวกฤตพร พิชัยรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ ตรัง เข้ารับมอบทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษาเพื่อผู้ด้อยโอกาสในภาวะเศรษฐกิจ จาก เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง วันที่ 29 ส.ค. 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดตรัง