ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ร่วมกับ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “คนสวนดุสิต คุยกันบ้างสิ” หลักสูตรการจัดการความรู้ Knowledge Management (KM) เพื่อบริการวิชาการสังคม เรื่อง มหัศจรรย์ พลังงานตัวเลข ศาสตร์พลังตัวเลข โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นิติกฤตย์ กิตติศรีวรนันท์ (ผู้เชียวชาญด้านศาสตร์แห่งตัวเลข) เป็นวิทยากรนำ KM ในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น 1 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต