ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก กล่าวต้อนรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพตัวชี้วัดกลยุทธ์ของศูนย์นครนายก โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิชชา เนียมสอน บรรยายเรื่อง  การพัฒนาคุณภาพตัวชี้วัดกลยุทธ์ของศูนย์นครนายก และจัดกิจกรรมกลุ่มแบ่งตามตัวชี้วัด ในวันที่ 28-29 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องขจร 652 อาคารประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก