ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการบริการวิชาการตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับ จังหวัดสมุทรสงคราม  ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 30 สิงหาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)