นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับเกียรติบัตร ในโอกาสที่ได้ร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กับ หน่วยธุรกิจบริการการบิน (D1) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการผู้โดยสาร (KV-B) ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและ ให้โอวาทแก่นักศึกษา ณ ห้องประชุม 1301 ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)