สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมรับฟังนโยบายและช่องทางในการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 มีวาระสำคัญเรื่อง สรุปจำนวนการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกา 2561 ปฎิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเจ้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกา 2561  ช่องทางการประชาสัมพันธ์ การรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ฯลฯ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบนโยบายในการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 31 สิงหาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)