หลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับบริษัท ท๊อปเทรดเดอร์ จำกัด จัดโครงการ Fin-tech Incubator For Robot trading 4.0 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชา ฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีคุณจิรเดช คูหากาญจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัทท๊อปเทรดเดอร์ จำกัด และ คุณประพัฒน์ พึ่งบุญไพศาล CEO บริษัท Super Trader Republic เป็นวิทยากรบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของการบริหารการเงินในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้ในเทคโนโลยีทางการเงิน ในระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ถนนสิรินธร) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต