ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 4/2560 โดยมีวาระสำคัญเรื่อง ปฏิทินกำหนดระยะเวลา และขั้นตอนการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฯลฯ ณ ห้องประชุมลิขิต 2 อาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการอาชีพธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 31 สิงหาคม 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)