ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2560 ของคณะวิทยาการจัดการ โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วม ภายในงานมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ  วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว ปิยะวัฒน์)