ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการ Focus group หัวข้อ ความคาดหวังของลูกค้าที่มาใช้บริการโรงแรม  เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ความคาดหวังของลูกค้า และพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานบริการของโรงแรมสวนดุสิต เพลส ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในมหาวิทยาลัยร่วมระดมความคิดเห็นในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมลิขิต 2  โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 (ภาพ/ข่าว:พิพัฒน์พล เพ็ญเกิด)