ร่าง พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….
ร่วมกันกำหนดสาระสำคัญของกฎหมาย ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาของประเทศไทย