ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เกียรติเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำกัด และ ผศ.ดร.วิไล ศรีธนางกูล ประธานกรรมการดำเนินการ เป็นประธานการประชุมฯ โดยมีวาระสำคัญเรื่องรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561, รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2561, พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2561, พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณการรายจ่าย ประจำปี 2562 ฯลฯ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ศูนย์การศึกษาพิเศษ มสด. ให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการศึกษาดูงาน
สถาบันภาษาฯ มสด. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “สัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งาน”