วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562  ผศ.กานดา  โต๊ะถม หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ และผู้ประสานส่วนงานต่างๆ ให้การต้อนรับและอธิบายรูปแบบการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิเศษ ให้นักศึกษาในรายวิชาการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 25 คน  การดูงานครั้งนี้จุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในอนาคตได้ 

มสด. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันรายการ Macro Horeca Challenge 2019
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำกัด