รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นประธานเปิดโครวการ อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ สัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งาน โดยมี ดร.พันธรักษ์ ผูกพันธ์ุ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมในครั้งนี้  เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพทั้งในระหว่างศึกษาและหลังสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณวุฒิชัย  เจริญพงษ์สุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) วิทยากรมืออาชีพเป็นผู้ให้การอบรม ระหว่างวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง อาคาร 1 ชั้น 2  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำกัด
การประชุมบุคลากร คณะครุศาสตร์ (สายวิชาการและสายสนับสนุน)