ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) สังกัดกองวิเทศสัมพันธ์

ดูรายละเอียดผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลิอก