ตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ การเลือกตั้งกรรมการสถามหาวิทยาลัยจากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามรายละเอียดเอกสารนี้ Downlaod