ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด ครั้งที่ 5(25)/2562 โดยมีวาระเรื่องการติดตามการดำเนินคดี เรื่องรายงานการดำเนินงานตามนโยบายผู้ถือหุ้น สู่การปฏิบัติ ฯลฯ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

  

 

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มสด. จัดประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย”
กองกฎหมาย มสด. จัดประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ครั้งที่ 13(5)/2562