วันที่ 17 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปางรับการตรวจมาตรฐานในโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพด้านอาหารของครัวสวนดุสิต ร้านกาแฟ Dusita coffee and bakery นำโดย นางรัตยา หริญวรรณ นักวิชาการสุขาภิบาล สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ตรวจในครั้งนี้ 

  

โครงการความร่วมมือฯ (รมป.2) ร่วมกับ สำนักบริหารกลยุทธ์ จัดกิจกรรม “The hook กระตุกใจ” ศูนย์ฯ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อุตรดิตถ์ และสุพรรณบุรี
คณะวิทยาศาสตร์ฯ มสด. จัดประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์พระราชา พัฒนาคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพิ่มผลิต ส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย”