คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีไหว้ครู มอบหมวกพยาบาล และพิธีเดินเทียน แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (รุ่นที่ 12) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีไหว้ครู เจิมหนังสือ มอบรางวัลแก่นักศึกษาที่มีคะแนนยอดเยี่ยมในการเรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และจิตอาสายอดเยี่ยม พร้อมให้โอวาทกับนักศึกษา ในการนี้ รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณาจารย์ ผู้ปกครอง ร่วมในพิธีอันทรงเกียรติด้วย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานพิธีมอบหมวกพยาบาล เดินเทียน พร้อมให้โอวาท และระลึกถึงพระคุณบิดามารดา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562  ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว : พศิน )