ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำคณะทำงานบริการวิชาการ ลงพื้นที่สำรวจชุมชนชุมชนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ร่วมกับสมาคมท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดลำปาง โดยเป็นการสำรวจข้อมูลเชิงบริบท ภาพรวมของชุมชน ศักยภาพและแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชน ทั้งนี้ เพื่อหาแนวทางและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบนำร่อง ชุมชนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และวางแผนในการลงพื้นที่เพื่อการดำเนินงานในกระบวนการต่อไป ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2563