คลิก มาตรการและวิธีการปฏิบัติเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของ เชื้อโรค COVID-19 ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต