ตารางอบรมภาษาจีนพื้นฐานให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและบุคคลทั่วไป ประจำปี 2563“ในหัวข้อภาษาจีนเชิงสถานการณ์”