กองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะสากลของบุคลากร ครั้งที่ 2 เพื่อพัฒนาสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับนักศึกษาจีนของมหาวิทยาลัย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาจีนในบริบทสังคมไทย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการอบรม โดยวิทยากร จากภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ และอาจารย์ ดร.จรินทร วิทยะไชย์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “จิตวิทยาการศึกษาและการจัดระเบียบวินัยของห้องเรียน : กรณีศึกษานักศึกษาจีนในสถาบันอุดมศึกษาไทย” เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิต เพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาพ/ข่าว​:พศิน )