เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษา ศึกษาวางแผนแม่บทเพื่อพัฒนาท่าเรือสำราญขนาดใหญ่-กลุ่มวิศวกรรมแม่น้ำ