มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย ดร.นกุล ฤกษ์จริจุมพล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และ ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบายและเสริมสร้างความเข้าใจด้านการประชาสัมพันธ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตวรรม (อว.) โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และประธานกรรมการบริหารแผนงานยุวชนสร้างชาติ บรรยายสร้างความเข้าใจในโครงการ “ยุวชนสร้างชาติ” และ 3 โครงการย่อย ได้แก่ ยุวชนอาสา บัณฑิตอาสา และกองทุนยุววิสาหกิจเริ่มต้น เพื่อให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยรับทราบนโยบาย รวมทั้งทิศทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการยุวชนสร้างชาติและนโยบาย BCG Economy ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมศาสตรจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตวรรม