เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษา ศึกษาสำรวจออกแบบ ท่าเรือต้นทาง (Home Port) สำหรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise Terminal) บริเวณอ่าวไทยตอนบน กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก-กลุ่มวิศวกรรมโยธา กองวิศวกรรม