ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไววัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์ไม่ปกติ (วันที่ 16 มีนาคม 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านอาหาร (วันที่ 6 มีนาคม 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563)

ประกาศโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง มาตรการและวิธีการปฏิบัติเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา coronavirus (2019 nCov) (วันที่ 29 มกราคม 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง มาตรการและวิธีการปฏิบัติเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา coronavirus (2019-nCoV) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ฉบับที่ 1 (วันที่ 28 มกราคม 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง มาตรการและวิธีการปฏิบัติเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา coronavirus (2019-nCoV) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต-นักศึกษาจีน (วันที่ 27 มกราคม 2563)

 

สื่อประชาสัมพันธ์ COVID-19 

STOP CORONAVIRUS-ศูนย์นวัตกรรมฯ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
https://www.youtube.com/watch?v=4Cd7iISTQY0&feature=youtu.be

มาตรการและวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ภาษามือ)  https://www.youtube.com/watch?v=t-uxXulSdE8&feature=youtu.be

มาตรการและวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (ภาษามือ)  https://www.youtube.com/watch?v=d8Ia-sELeH8&feature=youtu.be