ในระบบบริหารการศึกษา http://academic.dusit.ac.th ให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก ในการรองรับ การเรียนรูปแบบออนไลน์