ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ขยายเวลาปิดมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2563

เรื่อง ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) หรือ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำนวน ๓๘๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Welcome to Suan Dusit University