นักศึกษารหัส 63 ที่รายงานตัวเข้าศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบและยืนยันที่อยู่ให้ครบถ้วน