การดูแลเพื่อลดและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19
มาตรการหลัก เพื่อชีวิตปลอดภัย ห่างไกล COVID-19