อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ม.สวนดุสิต รับเกียรติบัตร “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” ภาคบรรยายประจำปี 2563 ในงาน Thailand Research Expo 2020

 

ผศ.ปิยาณีย์ เพชรศรีช่วง อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับเกียรติบัตร “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” ภาคบรรยายประจำปี 2563 หมวดการออกแบบการวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายและการวิเคราะห์ข้อมูล จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) โดยมี รศ.ดร.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ณ ห้อง World Ballroom โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

นักศึกษาหูหนวก ม.สวนดุสิต คว้า 11 ทอง 7 เงิน 4 ทองแดง ในการแข่งขันกรีฑาคนหูหนวกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563
นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ม.สวนดุสิต คว้าตำแหน่ง Miss Trans Supranational Thailand 2020
 
 

Share This Page