อาจารย์ ดร.จุฬินฑิพา นพคุณ อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับรางวัลยอดเยี่ยม จากการประกวดการแต่งนิทานและวาดภาพประกอบ จากผลงาน “ขนมไทยไทยห่อใบตอง” สำหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี ในการประกวดนิทานสานฝัน จากมูลนิธิพูนพลัง โดยมี รศ.ดร.ภูมิพัฒ แสงอุดมเลิศ เป็นประธาน ศ.ดร.ประเวศ วะสี และ ศ.ดร.วิจารณ์ พานิช เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาของมูลนิธิ ซึ่งมูลนิธิจะทำการคัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัลเพื่อส่งประกวดเทศกาลนิทานทำมือนานาชาติ ณ หอสมุดหนังสือภาพโอชิมะ ประเทศญี่ปุ่น ในปี 2564 ต่อไป

สวนดุสิต ได้รับรางวัล Popular Vote จากงาน Innovative house awards 2020
นักศึกษา ศูนย์ฯ นครนายก ม.สวนดุสิต รับรางวัลวัฒนคุณาธร ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563