อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัย    สวนดุสิต เข้าร่วมการประกวดกระทง เนื่องในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2563             โดยสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทความคิดสร้างสรรค์  และประเภทสวยงาม ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ อันดับ 1 และรางวัลชมเชย เนื่องในเทศกาลลอยกระทง   ประจำปี 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ เป็นผู้ให้คำปรึกษา และนำทีมนักศึกษาเข้าร่วมการประกวด ณ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม     เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ได้รับเกียรติในการจัดเตรียมสถานที่ประกอบเครื่องเสวยรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนดุสิต ได้รับรางวัล Popular Vote จากงาน Innovative house awards 2020