นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คว้ารางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 3 และรางวัลชมเชย จากการประกวดแข่งขันแผนการตลาด E-commerce ภายใต้ชื่อ พลิกฝ่ามือ Digital Economy โลดแล่นไปกับ FTlebusiness.com  โดยมี นายชาติชาย พานิชชีวะ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานกรรมการ E-Commerce เป็นผู้มอบรางวัล ณ ลานไทยเบฟ ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563  จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหลักสูตรนิเทศศาสตร์นวัตกรรม และผู้ประกอบการธุรกิจ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหาร และการบริการ มสด. วิทยาเขตสุพรรณบุรี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขัน Real California Pizza Battle 2020
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ได้รับเกียรติในการจัดเตรียมสถานที่ประกอบเครื่องเสวยรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี