ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ ครั้งที่ 2/2564 โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี  รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี  ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ  ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ์ รองผู้ อำนวยการศูนย์ฯ คุณรวีวรรณ อภิรัตน์  คุณธนภูมิ มาประเสริฐ  นางสาวจิตรลดา ผลนิล และ นางสาวธัญญลักษณ์ เวชชศาสตร์  โดยมีวาระการประชุมสำคัญเกี่ยวกับ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ   รายงานประจำปี 2563 พิจารณา(ร่าง)ทิศทางการดำเนินงานของศูนย์ฯ และการปรับปรุง ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่งต่างๆ ของศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้อง 203 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มสด. จัดประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(14)/2563
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง จัดการสัมมนาทางวิชาการออนไลน์ ในหัวข้อ "ความท้าทายใหม่ของอุตสาหกรรมการบินในยุค New Normal"