รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(14)/2563 โดยมีวาระเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของหลักสูตร(มคอ.2) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 เรื่องแผนการรับสมัครและหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ระบบ TCAS จำนวน 2 หลักสูตร ฯลฯ ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

  

กองกฎหมาย ม.สวนดุสิต จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 4(15)/2563
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มสด. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ครั้งที่ 2/2564