ดร.บุญลือ ทองอยู่ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 4(15)/2563 โดยมีวาระเรื่อง(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. …. ณ ห้องประชุมกุมาริกา โรงแรมสวนดุสิต เพลส วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

  

ม.สวนดุสิต รับมอบวิปปิ้งครีมเพื่อใช้ในการเรียนการสอนจาก บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มสด. จัดประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 10(14)/2563