นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหาร และการบริการ มสด. วิทยาเขตสุพรรณบุรี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขัน Real California Pizza Battle 2020

 

นางสาวบุญสิตา เจริญพงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนายสหรัฐ ทินวงศ์ปาน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท จากการแข่งขัน Real California Pizza Battle 2020 การรังสรรค์เมนูจากวัตุถดิบบังคับ จากผลิตภัณฑ์นมและชีสแคลิฟอร์เนีย จัดโดย คณะกรรมการที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์นมแห่งแคลิฟอร์เนีย (California Milk Advisory Board) ร่วมกับ สำนักงานทูตเกษตร สถานทูตอเมริกา ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และสาขาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม เข้ารับรางวัล ผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (green youth) ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2562 ระดับทอง จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ม.สวนดุสิต คว้า 4 รางวัล การประกวดแข่งขันแผนการตลาด E-commerce Platform ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
 

Share This Page