คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมาริษา สมเนตร สำเร็จหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 10 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับรางวัลผู้ที่มีคุณสมบัติ ทั้งด้านความรู้ ความประพฤติและปฏิบัติการพยาบาล ประจำปี 2563 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ  วันที่ 17 ธันวาคม 2563

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับโล่เชิดชูเกียรติสถาบันอุดมศึกษาที่มีนักศึกษาได้รับการคัดเลือกรับรางวัลพระราชทานตั้งแต่ 3 ปีการศึกษาขึ้นไปจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และสาขาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม เข้ารับรางวัล ผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (green youth) ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2562 ระดับทอง จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม