ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 7 รอบ 2
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง แจ้งวันแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์