มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ TCAS 3,410 คน โดยเปิดรับ 3 รอบ 4 รูปแบบ 35 หลักสูตร/สาขาวิชา 4 ศูนย์การศึกษาฯ 1 วิทยาเขต
แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564
สมัครเรียน

 

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำพนักงาน ครัวสวนดุสิต บริเวณใต้ อาคารพจมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ อบรม Online Training หลักสูตร “เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT เพื่อเติมเต็มการวางแผนและพัฒนากระบวนงาน” รุ่นที่ 2 สำหรับบุคคลภายนอก