ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศแบบปรับปริมาณน้ำยาอัตโนมัติ(VRF/VRV) จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๕/๒๕๖๔
ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ดิจิทัลระบบอิงค์เจ็ทฐานน้ำ(Water base) ๔ สี แบบป้อนแผ่นพร้อม ระบบจัดการงานพิมพ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)