รศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโล่เชิดชูเกียรติสถาบันอุดมศึกษาที่มีนักศึกษาได้รับการคัดเลือกรับรางวัลพระราชทานตั้งแต่ 3 ปีการศึกษาขึ้นไปที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้รับจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ส่งมอบและรายงานต่อรศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ศาลาสารภีคู่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563
รางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” พุทธศักราช 2564 (Person Of The Year 2021) สาขาบริหารการศึกษา จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ม.สวนดุสิต รับรางวัลผู้ที่มีคุณสมบัติทั้งด้านความรู้ ความประพฤติ และปฏิบัติการพยาบาล ประจำปี 2563