เช็คสถานะพัสดุได้ที่ https://www.scgexpress.co.th/trackinghttps://

การจัดส่งหนังสือ จะมีการเจ้าหน้าที่โทรหานักศึกษา เพื่อรับพัสดุที่มหาวิทยาลัยฯ จัดส่งไป
เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ส่งผ่านบริษัทเอกชน ซึ่งจะต้องมีผู้รับพัสดุ หากไม่มีผู้รับ ทางบริษัทจะไม่ส่งหรือวางไว้ที่บ้าน และพัสดุจะถูกตีกลับ
ดังนั้น ขอความร่วมมือนักศึกษา รับโทรศัพท์ในช่วงนี้
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์ โทร. 022445421 หรือ แอดไลน์ @sdubooks

***ตรวจสอบรายชื่อการส่งหนังสือ

*ส่งวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 (หลักสูตรรัฐศาสตร์ รหัส 61 / สาขาคณิตศาสตร์ รหัส 61 / สาขาภาษาและการสื่อสาร รหัส 60 / สาขาการท่องเที่ยว รหัส 61,62 / สาขาธุรกิจการบิน รหัส 61 / สาขาธุรกิจการโรงแรม รหัส 62 / สาขาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ รหัส 61 / สาขาการตลาด รหัส 62,63 / สาขาภาษาอังกฤษ รหัส 61 )
 

*ส่งวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 (สาขานิเทศศาสตร์ รหัส 60 / สาขาภาษาและการสื่อสาร รหัส 60 / สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ รหัส 60 / สาขาเลขานุการทางการแพทย์ รหัส 60 / สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัส 63 / สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 60 / หลักสูตรรัฐศาสตร์ รหัส 62  / สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ รหัส  60)

*ส่งวันที่ 29 มกราคม 2564 (สาขาการประถมศึกษา รหัส 60 / สาขาธุรกิจการบิน รหัส 62 / หลักสูตรนิติศาสตร์ รหัส 61 / สาขาภาษาและการสื่อสาร รหัส 62 / สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม รหัส 61 และ 62)

*ส่งวันที่ 28 มกราคม 2564  (สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ รหัส 63 / สาขาเลขานุการทางการแพทย์ รหัส 63 / สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง รหัส 61 / สาขาการบัญชี รหัส 61 -63 / สาขาการกำหนดและการประกอบอาหาร รหัส 60-62 / สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ รหัส 61 , 63 / สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัส 61 , 63 / หลักสูตรนิติศาสตร์ รหัส 61 / หลักสูตรรัฐศาสตร์ รหัส 62 / หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ รหัส 61-62 / สาขาธุรกิจการโรงแรม รหัส 61 / สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัส 61)
เลขเทรคกิ้งการส่ง วันที่ 28 มกราคม 2564  (คลิก)
       

*ส่งวันที่  27 มกราคม 2564 (สาขาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์  รหัส 61 /  สาขาภาษาและการสื่อสาร รหัส 61 / สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 63 / สาขาธุรกิจการบิน รหัส 62 / สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ รหัส 62 / สาขาการประถมศึกษา รหัส  62 / สาขาการเงิน รหัส 61 / สาขานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการฯ รหัส 63 / สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ รหัส 61-62 / สาขาเทคโนโลยีอาหาร รหัส 61 / สาขาคหกรรมศาสตร์ รหัส 61 / สาขาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร รหัส 63)

*ส่งวันที่ 26 มกราคม 2564 (สาขาการจัดการงานบริการ รหัส 61-63 / สาขาธุรกิจการโรงแรม รหัส 63 / หลักสูตรการจัดการ รหัส 62 / หลักสูตรบัญชี รหัส 60 , 62 / สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ รหัส 62 / สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 62 , 63 / สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ รหัส 61,63 / สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 61 / สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัส 61 / สาขาเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์ฯ รหัส 61 / สาขาการประถมศึกษา รหัส 60 / สาขาบรรณารักษศาสตร์ฯ รหัส 61 / สาขาคหกรรมศาสตร์ รหัส 61)

*ส่งวันที่ 25 มกราคม 2564 (สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ รหัส 61-62 / หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ รหัส 61-62 / หลักสูตรรัฐศาสตร์ รหัส 61-62 / สาขาการท่องเที่ยว รหัส 61-62 / สาขาธุรกิจการบิน รหัส รหัส 61-62 / สาขาธุรกิจการโรงแรม รหัส 61 / สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ รหัส 61 / สาขาภาษาอังกฤษ รหัส 61 / สาขาการประถมศึกษา รหัส 61 / สาขาการศึกษาปฐมวัย รหัส 60 , 62 / สาขาการตลาด รหัส 62 / สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 62 / สาขาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม รหัส 61 / สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (ธุรกิจจีน-อาเซียน) รหัส 63 / สาขาการบริการลูกค้า รหัส 61-63 / สาขาเทคโนโลยีเคมีรหัส 61 / สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม รหัส 61 / สาขาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร รหัส 63)

*ส่งวันที่ 23 มกราคม 2564 (หลักสูตรบัญชี รหัส 61,62 / หลักสูตรการจัดการ รหัส 61-63 / สาขาการท่องเที่ยว รหัส 63 / สาขาธุรกิจการโรงแรม รหัส 63 / สาขาการจัดการงานบริการ รหัส 61-63 /สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รหัส รหัส 61 / สาขานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ รหัส 62 / สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ รหัส 62 / สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (ธุรกิจจีน-อาเซียน รหัส 63 / สาขาเลขานุการทางการแพทย์ รหัส 61 / สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 61-62 / สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริม สมรรถภาพและการชะลอวัย รหัส 63 / สาขาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง รหัส 61 / สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัส 61, 63 / หลักสูตรนิติศาสตร์ รหัส 61-62 / สาขาเทคโนโลยีอาหาร รหัส รหัส 61-63 / สาขารัฐประศาสนศาสตร์ รหัส 60)

 

*ส่งวันที่ 22 มกราคม 2564 (สาขาภาษาอังกฤษ รหัส 62 ,63 / หลักสูตรบัญชี รหัส  63 / สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 63 / สาขาศิลปศึกษา รหัส 60 / สาขาฟิสิกส์ รหัส  61/ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัส 62 / สาขาคณิตศาสตร์ รหัส 60-61 / สาขาประถมศึกษา รหัส 62,63 / สาขาภาษาและการสื่อสาร รหัส 61,63 / สาขาการศึกษาปฐมวัย รหัส 60-63 / สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง รหัส 61-63/ สาขาคหกรรมศาสตร์ รหัส 62-63/ สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ รหัส 61-63 / สาขาธุรกิจการบิน รหัส 61-63 /  สาขาการเงิน รหัส  61)

*ส่งวันที่ 21 มกราคม 2564 

*ส่งวันที่ 20 มกราคม 2564

 

*ส่งวันที่ 19 มกราคม 2564

*ส่งวันที่ 18 มกราคม 2564

*ส่งวันที่ 15 มกราคม 2564

*หมายเหตุ ลำดับที่ 142 ส่งทางบริษัทไปรษณีย์ไทย

*ส่งวันที่ 14 มกราคม 2564
  

*ส่งวันที่ 13 มกราคม 2564

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดให้บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษา 🖥 บริเวณชั้น 1 ลาน VL (ประตูฝั่งด้านหลังอาคาร 11) ผู้เข้าใช้บริการต้องแสดงบัตรนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ก่อนเข้าใช้งาน
ประกาศมหาวิทยาลัย​สวนดุสิต เรื่อง​ แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์ไม่ปกติ