ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ในโอกาสได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” พุทธศักราช 2564 (Person Of The Year 2021) สาขาบริหารการศึกษา จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญประจำตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับโล่เชิดชูเกียรติสถาบันอุดมศึกษาที่มีนักศึกษาได้รับการคัดเลือกรับรางวัลพระราชทานตั้งแต่ 3 ปีการศึกษาขึ้นไปจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม