ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ในโอกาสได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” พุทธศักราช 2564 (Person Of The Year 2021) สาขาบริหารการศึกษา จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย