มหาวิทยาลัยสวนดุสิตขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอน ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร (UKPSF) Cohort #2 6 Fellows HEA of Suan Dusit University
แนะนำหอพักศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต