ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน และการบริหารจัดการ พื้นที่ 10 ไร่ ด้านหลังโรงสีข้าวสวนดุสิต จ.ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักกิจการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ณ ห้อง Online Learning 09 ห้อง 331 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 

  

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับโรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์
สำนักกิจการพิเศษ ร่วมกับ ศูนย์สิ่งแวดล้อม มสด. ประชุมหารือโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Less Emission Support Scheme: LESS)