รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับรางวัล Person of the year 2021 “รางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี” ประจำปี 2564 สาขาการบริหารการศึกษา จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยได้รับการประกาศให้เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นผู้ที่มีความสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริง มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานกิจการต่าง ๆ ให้สำเร็จ โดยอาศัยความรู้ ความสามารถของตนเองและความร่วมมือของผู้อื่น ประพฤติตนอยู่ในกรอบของคุณงามความดี มีคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี/เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีและผู้มอบรางวัล ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่) กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564