รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้ารับรางวัล Person of the year 2021 “รางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี” ประจำปี 2564 สาขาการบริหารการศึกษา จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยได้รับการประกาศให้เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นผู้ที่มีความสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริง มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานกิจการต่าง ๆ ให้สำเร็จ โดยอาศัยความรู้ ความสามารถของตนเองและความร่วมมือของผู้อื่น ประพฤติตนอยู่ในกรอบของคุณงามความดี มีคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี/เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีและผู้มอบรางวัล ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่) กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ ม.สวนดุสิต คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผลิตคลิปสื่อสร้างสรรค์งานเสวนาโครงการ “สื่อคุณธรรม สร้างคนดี มีนวัตกรรม ครั้งที่ 2”
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดี นายอัครพล กำโชคพานิช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต