สำเนาพลัส โดย ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์ กราฟฟิคไซท์ บริการถ่ายเอกสาร เข้าเล่มเอกสาร ออกแบบสิ่งพิมพ์โฆษณา การ์ด นามบัตร เปิดบริการภายในมหาวิทยาลัย อาคาร 3, อาคาร 11 และศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ โทร. 0 2244 5081
ศูนย์อบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร และผู้ประกอบกิจการ